KGK-FRM-543 DÜ Dış Paydaş Anketi 2024_1

Değerli katılımcı; Bu çalışma ile sizlerin değerli görüş ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Amacımız; sizden gelecek dönütler ile kalite yönetim sistemimizin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine ışık tutmaktır. Yanıtlarınızın değerlendirilmesi gizlilik ilkelerine uyularak yapılacağından, duygu ve düşüncelerinizi istediğiniz şekilde düşünceler bölümüne yazarak ifade etmenizi bekliyoruz. İlginiz ve katılımınız için teşekkür ederiz.
Çalıştığınız kurum?


İletişimde olduğunuz birimi seçiniz.
1. İletişimde olduğunuz birimlerle ilgili memnuniyetinizi belirtiniz.
Yüksekokullar

Teknokent

Enstitüler

Fakülteler

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Daire Başkanlıkları

Rektörlük

Basın Yayın

2. Dicle Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen temel değerlere bağlılığı hakkındaki memnuniyetinizi belirtiniz
Şeffaflık ve hesap verebilirlik
Adillik
İnsan odaklılık
Yenilikçilik
Güvenilirlik
Ortak akıl
Etik değerlere bağlılık
Özgür ve özgün düşünceyi önemseme (bilimsel özerklik)
Çevreye saygı ve duyarlılık
Sosyal sorumluluk
Yerel ve toplumsal kalkınmaya destek
Paydaşlarla işbirliği
Katılımcılık
Girişimcilik
3. Dicle Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyetinizi belirtiniz
Eğitim öğretim
Sportif etkinlikler
Ürün ve hizmet kalitesi
Toplumsal yaşama katkı
Sosyal-kültürel faaliyetler
Beklentilere uygunluk
Araştırma geliştirme
Danışmanlık hizmeti
4. Dicle Üniversitesi’nin sunduğu aşağıdaki hizmetlerden memnuniyetinizi belirtiniz.
Yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgilendirmesi.
Teknik rapor, danışmanlık ve laboratuvar analiz hizmetleri.
Toplumsal gelişimi sağlayan eğitim faaliyetleri.
Bilirkişi hizmetleri.
Üniversite ile şehir arasındaki bütünleşmesi.
Mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri (sertifika programları, kurslar vb.)
5. Dicle Üniversitesi’nin şehrin sosyo-ekonomik gelişim ve sektörel kalkınmasına katkısı hakkında memnuniyetinizi belirtiniz.
Üniversitenin şehrin gelişimi ve tanıtımına katkısı
Üniversitenin şehre daha çok yatırım yapılmasını sağlayarak sanayinin gelişimine katkısı
Üniversitenin vermiş olduğu eğitim ve sertifika programları yoluyla nitelikli iş gücü ve istihdama katkısı
Üniversitenin tüm kademelerdeki eğitim-öğretim sürecine katkısı
Akademisyenlerin danışmanlık hizmeti yoluyla şehirdeki işletmelere katkısı
Üniversitenin düzenlediği seminer, kongre, panel v.b. etkinliklerin şehrin kültürel ve sosyal yaşam düzeyine katkısı
Üniversitenin turizme katkısı
Üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin şehrin ekonomik kalkınmasına katkısı
6. Akademik personelimizin yaklaşımından memnuniyetinizi belirtiniz.
İletişim ve yeterli bilgilendirme

Görev ve sorumluluk bilinci

7. İdari personelimizin yaklaşımından memnuniyetinizi belirtiniz.
Görev ve sorumluluk bilinci

İletişim ve yeterli bilgilendirme

8. Dicle Üniversitesinin kurumunuz ile yürüttüğü ortak çalışmalardaki işbirliği ve koordinasyonuna dair memnuniyetinizi belirtiniz.